ภารกิจและหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุทัยธานี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปราม การค้าหญิงและเด็ก และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามระเบียบกำหนด โดยแบ่งงานออกเป็น 3 ลักษณะงาน ดังนี้

 1. งานอำนวยการ

  1. งานธุรการทั่วไป
  2. งานบริหารงานบุคคล
  3. งานแผนงาน โครงการ
  4. งานข้อมูลและสถิติ
  5. งานประชาสัมพันธ์
  6. งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  7. งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคารสถานที่และสื่อสาร
  8. งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 2. งานสืบสวนปราบปราม

  1. สืบสวนปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย
  2. ป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
  3. คุ้มครองคนต้องห้าม ได้แก่ งานต้องห้าม – งานส่งกลับ
  4. สืบสวนหาข่าวด้านความมั่นคง และอาชญากรรมข้ามชาติ
  5. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 3. งานบริการคนต่างด้าว

  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตสิ้นสุด แจ้งที่พักอาศัย และรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักร เกินกว่า 90 วัน
  2. การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว
  3. พิจารณาการอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
  4. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย