การตรวจบุคคลและยานพาหนะ

การตรวจบุคคลและยานพาหนะ จัดทำสมุดคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตไว้อย่างครบถ้วนและจัดเก็บแบบคำร้องแยกตามประเภทเป็น รายวัน รายเดือน รายปี 2. การตรวจพาหนะ เข้า – ออก ไม่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจพาหนะเข้า – ออก

การตรวจลงตรา

การตรวจลงตรา จัดทำสมุดคุมการตรวจลงตรา NON-LA ไว้อย่างครบถ้วน และจัดเก็บแบบคำร้องแยกตามประเภทเป็นรายวัน รายเดือน รายปี 2. การตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ไม่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL

การขออยู่ในราชอาณาจักร

การขออยู่ในราชอาณาจักร จัดทำสมุดคุมสถิติแยกประเภทตามเหตุผลของการขออยู่ต่อ, การขอมีถิ่นที่อยู่, การสลักหลังแจ้งออก, RE-ENTRY, การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว 2. จัดเก็บแบบคำร้องแยกประเภทตามเหตุผลของการขออยู่ต่อ, การขอมีถิ่นที่อยู่, การสลักหลังแจ้งออก, RE-ENTRY, การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เป็นรายวัน รายเดือน รายปี

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย 2. ไม่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดถูกร้องเรียน หรือถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด และมีการกำชับให้ประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกเดือน 3. จัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา

ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ออกคำสั่งแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน 2. ตรวจสอบถานะการเงินและการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 3. จัดทำโครงการอาหารกลางวัน

เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/คนต่างด้าว/ คนเข้าเมือง/อาชญากรรมข้ามชาติ

เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/คนต่างด้าว/ คนเข้าเมือง/อาชญากรรมข้ามชาติ จัดเก็บข้อมูลบุคคล สถานที่ และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 2. จัดเก็บข้อมูลบุคคล สถานที่ และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 3. ผลการดำเนินการ

การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่างๆ อย่างเป็นระบบ

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ สรุปยอดไว้ทุกเดือน 2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ