การตรวจบุคคลและยานพาหนะ

การตรวจบุคคลและยานพาหนะ จัดทำสมุดคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดอนุญาตไว้อย่างครบถ้วนและจัดเก็บแบบคำร้องแยกตามประเภทเป็น รายวัน รายเดือน รายปี 2. การตรวจพาหนะ เข้า – ออก ไม่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจพาหนะเข้า – ออก

การตรวจลงตรา

การตรวจลงตรา จัดทำสมุดคุมการตรวจลงตรา NON-LA ไว้อย่างครบถ้วน และจัดเก็บแบบคำร้องแยกตามประเภทเป็นรายวัน รายเดือน รายปี 2. การตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL ไม่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL

การขออยู่ในราชอาณาจักร

การขออยู่ในราชอาณาจักร จัดทำสมุดคุมสถิติแยกประเภทตามเหตุผลของการขออยู่ต่อ, การขอมีถิ่นที่อยู่, การสลักหลังแจ้งออก, RE-ENTRY, การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว 2. จัดเก็บแบบคำร้องแยกประเภทตามเหตุผลของการขออยู่ต่อ, การขอมีถิ่นที่อยู่, การสลักหลังแจ้งออก, RE-ENTRY, การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว เป็นรายวัน รายเดือน รายปี