การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย 2. ไม่มีข้าราชการตำรวจในสังกัดถูกร้องเรียน หรือถูกดำเนินการทางวินัยแต่อย่างใด และมีการกำชับให้ประพฤติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ อย่างเคร่งครัดเป็นประจำทุกเดือน 3. จัดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ ทุกวันพุธ

ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา

ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของ ผู้ใต้บังคับบัญชา ออกคำสั่งแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน 2. ตรวจสอบถานะการเงินและการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน 3. จัดทำโครงการอาหารกลางวัน