เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/คนต่างด้าว/ คนเข้าเมือง/อาชญากรรมข้ามชาติ

เร่งรัดการสืบสวนจับกุมคนร้าย ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์/คนต่างด้าว/ คนเข้าเมือง/อาชญากรรมข้ามชาติ จัดเก็บข้อมูลบุคคล สถานที่ และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 2. จัดเก็บข้อมูลบุคคล สถานที่ และอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 3. ผลการดำเนินการ

การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน

การใช้ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและควรนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน จัดเก็บข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับความผิดต่างๆ อย่างเป็นระบบ