สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ

สำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาใช้บริการ สรุปยอดไว้ทุกเดือน 2. สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการ เพื่อนำมาพัฒนาการให้บริการ

ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร/สถานที่

ดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร/สถานที่ จัดห้องน้ำแยกเป็นสัดส่วน และเพียงพอ 2. ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. เป็นประจำ ก่อน หลัง ก่อน หลัง

การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ

การรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ 1. ติดประกาศพันธะสัญญาไว้อย่างชัดเจน 2. หัวหน้าหน่วยได้ติดประกาศให้ประชาชนทราบช่องทางการร้องเรียน

รวมงานบริการประชาชน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ

รวมงานบริการประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ รวบรวมงานบริการต่างๆ ไว้ ณ จุดเดียว ( One Stop Service ) 2. จัดให้มีแบบคำร้องพร้อมตัวอย่างการเขียน ติดไว้ที่โต๊ะเขียนคำร้อง 3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาใช้บริการ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ คอยให้คำแนะนำแก่ประชาชน 2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook, แผ่นพับ