ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์