อำนาจหน้าที่
  1. ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ฯและราชวงศ์
  2. ตรวจคัดกรองบุคคลและยานพาหนะ ทุกประเภทที่ผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร
  3. การบริการคนเข้าเมืองตามนโยบายของรัฐด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  4. สืบสวนตรวจสอบและดูแลคนเข้าเมืองที่พักอาศัย อยู่ในราชอาณาจักร
  5. ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของคนเข้าเมือง รวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ
  6. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนคนต่างด้าว
    กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย