ติดต่อสอบถาม

ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล(OTOP) เมืองพระชนกจักรี

หมู่ 5 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

056-510623

[email protected]

Fax: 056-510624