ประวัติตรวจคนเข้าเมืองอุทัยธานี

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2559 ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559  โดยแยกออกจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะทำให้การเดินทางเข้า-ออกของประชาชนในประเทศกลุ่มสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การควบคุมบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการควบคุมข้อมูลต่าง ๆ ของบุคคลต่างด้าวทั้งหมดในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ