จับกุม คนต่างด้าวสัญชาติ INDIA

จับกุม คนต่างด้าวสัญชาติ INDIA 

ข้อหา : เข้ามาและอยู่ฯ ประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต(ปล่อยเงินกู้) 

6-21-2018 12-10-18 AM